Introduïu la paraula que voleu cercar:   

  Si la paraula és en el nostre diccionari, us en donarà la definició. Si no hi és, us donarà una llista de les paraules   més pròximes alfabèticament.
  (Podeu consultar la Presentació,l'Ajudai les Abreviatures)

  Els diccionaris de l'Enciclopèdia, la col·lecció de diccionaris més completa
Nova cerca:  
 ©1997/ Enciclopèdia Catalana, SA
    Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona
    secedit@grec.com
    www.enciclopedia-catalana.com